Hej och välkommen till vår nya hemsida. Under den här rubriken tänker jag mig att du kommer att finna intressanta artiklar, uppsatser och kanske lite utblickar om vad som pågår i den stora hypnosvärlden. Vidare kommer du förhoppnings att finna mina funderingar kring både det ena och det andra.

En av våra studenter Katri Kalimäki har skrivit en uppsats om regressionsterapi som jag tänker kan intressera många. Håll till godo!

TIDIGARE LIV- OCH REGRESSIONSTERAPI

 1. INLEDNING

Min övertygelse är att vi har levt många liv och att vi genom återfödelse utvecklar vår själ. Jag är inte religiös men andlig. Religion fyller sitt syfte på gott och ont för dem som behöver det. Andligheten för mig är något personligt eftersom det uttrycker sig olika hos olika personer. Jag tänker att varje person har inom sig en egen mästare som kanske ännu inte blivit upptäckt. TLT kan vara en hjälp på vägen mot denna upptäckt och för att nå sin potential som människa.

 1. SHANTI DEVI

Det mest väldokumenterade fall av återfödelse som den moderna reinkarnationsforskningen känner till är om Shanti Devi. Det är också den mest omskrivna. Mahatma Gandhi, indiernas älskade ledare, intresserade sig mycket för Shanti Devi och såg till att en opartisk undersökningskommission kontrollerade hennes uttalanden.
Shanti Devi föddes i en familj i Indien. Hon började tala sent, som 4 åring. När hon började prata hade hon en annan dialekt än familjen i övrigt. Hon kände sig inte hemma i sin familj utan talade om sitt föregående liv. Hon berättade saker som hon omöjligt skulle kunna känna till. 1935 reser ett femtontal högt ansedda personer från Delhi till Muttra med Shanti. Det är framför allt de tre som har ansvaret för undersökningen. Annars är det jurister välkända tidningsmän ansedda politiker, affärsmän och ämbetsmän alla kända för sin trovärdighet.

I staden Muttra möter hon sin äldre bror, från det tidigare livet. Shanti visar sällskapet var hon bodde, var brunnen vid huset fanns, var hon gömde sina pengar, hon plockar i ett smyckes skrin och hittar sina smycken. Hon träffar även sina föräldrar från det föregående livet, vilket blir ett starkt återseende där de vill att hon blir kvar hos dem. Shanti som mer och mer inser att hon inte är Lugdi utan även Shanti följer dock hem med sina föräldrar i det nuvarande livet.

 

 1. TEORI KRING TIDIGARE LIV.

I alla tider har människors tankar kretsat kring frågan om det finns något liv efter detta. Nu liksom tidigare är reinkarnationsläran en levande realitet för miljarder av människor över hela jorden och en grundpelare i två av världens stora religioner, hinduismen och buddismen.

Reinkarnationsläran var också i flera hundra år en del av den kristna religionen. Men den förbjöds slutgiltigt på 500-talet på ett kyrkomöte i Konstantinopel. Idag tycks få människor känna till detta faktum. Så här lyder den formulering som kyrkomötet fastställde och som förbjöd den inom urkristendomen accepterade tron på återfödelse eller reinkarnation: ”Var och en som stöder den mystiska framställningen om själens tidigare tillvaro och dess av följderna (karma eller lagen om sådd och skörd) utstakade återkomst ska vara fördömd (anathema).”

Enligt reinkarnationsläran fortsätter livet i ständigt nya former till det slutliga målet, som är en varaktig förening med gudomen, har uppnåtts.

Hinduerna tror att vi dör och återvänder i ett slags evigt kretslopp av död och återfödelse. Reinkarnation inger hopp om förnyelse som baserar sig på tron att början på ett liv är kopplat till slutet på ett annat. Det är omöjligt att närma sig frågan om reinkarnation med den vanliga vetenskapliga begreppsapparaten. För hur ska vi besvara frågan vart tar själen vägen efter när den lämnat kroppen och ännu inte kommit in i en annan? Vad finns det för bevis för en annan dimension? Varför är vi inte medvetna om att vi levt tidigare?

Metoden att genom hypnos komma åt dessa tidigare liv kallas ”hypnotisk regression till tidigare liv” eller ”tidigare liv regression”.

Hypnos är ett speciellt sinnestillstånd där man är avslappnad och koncentrerad/fokuserad på den inre världen. Man befinner sig i olika trancedjup. Den skiljer sig från det vanliga vakna tillståndet, djup sömn och det omedvetna tillståndet.

Vid TLT, tidigare livregressioner är det faktiskt något som händer. Normala psykiskt friska människor ser verkligen sig själva i gamla kulturer, ser sig leva liv i sedan länge förgångna tidsåldrar. De ser sig själva i kläder från den tidsperioden och hör ofta samtal på den tidens språk. De flesta upplever sig vara vanliga människor som lever lika ordinära liv som nu. För många som upplever ett tidigare liv blir en startpunkt för ett andligt och psykologiskt sökande, ett sökande som så småningom leder till en ny känsla av inre jämvikt och självförståelse.

Det finns olika författare som skrivit om det här. Shirey MacLaine är en, Raymod A Moody, Brian Weiss är andra.

Raymond A Moody, en läkare/ psykiatriker i USA, har bedrivit forskning kring NDU, nära döden upplevelse. Dr Moody trodde inte på TL-regression eller att han överhuvudtaget kunde bli hypnotiserad. Han hade dock en god vän som var psykolog som fick honom uppleva en tidigare liv regression (1986) där han gick igenom nio liv. Han upplevde sessionen som uppskakande, överväldigande, förbryllande, men ytterst sett ändå mycket lugnande och betryggande, vilket det flesta gör. Det här gjorde dr. Moody taggad att forska även i det här ämnet.

Moody uppger i sin bok ”Tidigare-liv upplevelser”: Vi medger att varken vår forskning eller vår terapi passar särskilt väl in i den vetenskapliga fållan. Kanske beror detta på vetenskapens snäva begränsningar – så snäva att de inte accepterar experiment med människor eftersom det vetenskapliga paradigmet kräver exakt reproducerbarhet, upprepningsbarhet.

Eftersom inga experiment på människor kan upprepas exakt blir det kanske nödvändigt för vetenskapen att skapa ett nytt paradigm. Med den nuvarande bristen på detta utesluter vetenskapen utforskningen av det mänskliga sinnet, medvetandets natur och svaren på frågan om någon del av oss överlever kroppens död.

Praktiskt taget vem som helst har förutsättningar för att kunna uppleva dessa dramatiska resor till tidigare liv. Det som behövs är tålamod och att man är beredd på att acceptera tanken att vi ännu inte vet allt om människosinnet och särskilt inte om dess märkliga sätt att kommunicera med sig själv. Detta är en aspekt av människosinnet som inte är särskilt utforskad. Men det är den delen som skapar den personliga myten hos var och en av oss, den personliga myt som formar vår självuppfattning och som gör oss till den vi är.

Efter tidigare liv regressioner kan man dra sina egna slutsatser och använda dem för självkännedom och för att hitta nya lösningar på psykologiska konflikter eller för att försöka uppnå den så svåruppnådda sinnesfriden. Moody skriver ”Var och en av oss är ett enmansexperiment. Vi kan använda våra försöksresultat precis hur vi vill.”

Tidigare liv regression besparar klienten terapitid, tack vare att man snabbt når problemets kärna. Tidigare liv regression liknar inte dagdrömmeri eller nattliga drömmar.

Tidigare-liv upplevelsen kännetecknas av:
1. Att den vanligtvis är visuell.

I huvudsak består upplevelsen av bilder som klienten uppfattar med sina fysiska sinnen, men kan också i fåtal fall har det varit frågan om dofter och ljud. Bilderna är mycket livligare och mer ”verkliga” än vanliga dagdrömmar. De är inte heller förvrängda eller bisarra som är så välbekant i vanliga drömmar. De är också för det mesta i färg. Mindre ofta består de av tankar, men de förekommer när personer i det dagliga livet har dålig förmåga till inre bilder. Det gör inte upplevelsen mindre rörande och fantastiska än dem med visuella bilder.

Omkring 70 % av befolkningen spelar in, arkiverar och återkallar minnen visuellt, dvs. de ser dem för in inre syn. De är primärt visuella. Den andra gruppen är primärt auditiv i sitt tillvägagångsätt. När de tycker att någon är värd att lyssnas på vänder de typiskt bort blicken för att inte synen ska störa hörselintrycken. En visuellt lagd berättare kan tolka detta som om hans sällskap inte är intresserad av berättelsen när det i själv verket är precis tvärt om.

Den tredje stora gruppen tenderar vara mer känslo-orienterade. Deras primära metod att lagra intryck är kinestetisk. De uttrycker sig ofta som om de anar mer än de ser något. En typiskt uttalande från en kinestetisk person som berättar ett tidigare-liv minne kan låta ungefär så här: ”Det känns som om jag går på en kullerstensgata och att jag är på väg mot en affär. Det känns som om det skulle kunna vara min affär.”

Förutom våra primära metoder att spela in, arkivera och återkalla minnen har vi oftast också sekundära metoder. En auditiv person kanske kompletterar arkiveringen med visuella inslag.

När vi processar information från ett tidigare-liv kan vi alltså höra-se, känna-se eller ana-se.

 1. Att den tycks leva sitt eget liv.
  Personen får bevittna händelsen som är utom deras egen kontroll och ser det som en film. Händelsen utvecklas från scen till scen. Berättelsen berättar sig själv.
 2. Bilderna ger en märklig känsla av igenkännande som påminner om deja vu.
  4. Personen identifierar sig med en enda individ.

  Man identifierar sig med en enda av de personer man ser i det drama som utspelar sig. Man behåller denna underliga känsla av att vara den personen trots uppenbara skillnader i kroppsstorlek, livsomständigheter, kön och mycket annat. Känslan av identifikation kan dröja kvar en bra stund efter hypnosen.
 3. Känslomässiga upplevelser från det TL kan upplevas under regressionen.
  För det mesta anger man att man upplever känslorna hos den person som man identifierar sig med. Hela skalan av känslor från öm kärlek till raseri kan dyka upp under en regression.
 4. Händelserna kan betraktas från två olika perspektiv: från det vanliga subjektiva perspektivet eller från en ut- ur- kroppen perspektiv.
  T.ex kan man vara utanför när det sker en olycka. Man kan byta perspektiv med vilja.
 5. Upplevelsen speglar ofta aktuella förhållanden i personens liv.
  Det kan få människor att undra om deras nuvarande situation är resultatet av från olösta problem i tidigare liv. Hypnotisören kan använda sig av regressionsupplevelserna som ett fönster mot patientens nuvarande besvär.
 6. Regressionen kan efterföljas av verklig psykisk förbättring.
  Katarsis är en process där man låter smärtsamma och nedtryckta känslor komma till ytan. Det brukar ge en enorm känsla av lättnad och befrielse. Ofta ger det också personen ett nytt perspektiv på problemen och kan ge honom en impuls att förändra det som är plågsamt.
  9. Regressionen kan påverka fysiska sjukdomstillstånd.
  Vid enstaka tillfällen kan klienten berätta om förbättring – ibland till och med spontan utläkning – av fysiska symptom. Huvudvärk, eksem, psoriasis är några exempel.
  Olika problem som kan självläka med hjälp med genom TLT;
  Kroppen genom att hela sinnet, störda relationer, det inre barnet och det misshandlade barnet, behovet att skydda sig genom t.ex. fetma och drogmissbruk genom att avtäcka källorna till dessa. Även sorg med existentiella frågor. Det kan öppna sinnet för kraften i mystiska upplevelser och berika sitt liv
  10. Tidigare liv upplevelser dyker inte upp i kronologisk ordning utan i enlighet med deras betydelse för klienten.
  Om en person genomgår regressioner till låt oss säga ett dussin ”tidigare liv” under loppet av ett år, kommer dessa liv sannolikt inte i kronologisk ordning utan i en svit som grupperar sig runt ett känslomässigt problem eller ett relationsproblem. De ”tidigare liv” en person går igenom tycks inte fokusera sig på hans roll i historien utan snarare på hans egen psykologiska och andliga utveckling. Detta är ytterligare en av de faktorer som gör det möjligt att bedriva ”tidigare-liv terapi”.
 7. För varje gång blir det allt lättare att utföra en tidigare-liv-regression.
  Ju fler gånger en person försöker, desto lättare blir det att få en tidigare-liv upplevelse. Man verkar också mer hemmastadd i det hypnotiska tillståndet. Man kan dock drabbas av tillfälliga bakslag i form av motstånd, vilket kan bero på stress eller andra faktorer.
 8. De flesta tidigare liv är mycket alldagliga.
  De flesta liven är för övrigt alldagliga och typiska för de tidsåldrar under vilka de utspelar sig.

I Brian Weiss bok ”Tidigare livs läkande kraft” som är en fortsättning på boken ”Många liv många mästare”. Konstaterar han att hypnos i kombination med regressionsterapi gör att man kommer ner djupare i det omedvetna än vad de olika psykoanalytiska tekniker som t.ex. fria associationer gör. Vid fria associationer berättar klienten fritt om sina infall. Den hypnotiska regressionen, å andra sidan, når ner till minnesbanker som är otillgängliga för det vanliga medvetandet och blottlägger därför djupare nivåer av associationer än vad fria associationer kan göra och leder därför för många till mer djupgående och förvånansvärt mycket snabbare resultat.

Den information som kommer upp i TLT är inte arketypiskt (allmän mänsklig föreställning) eller symbolisk, utan är verkliga minnesfragment hämtade ur det eviga flödet av mänskliga upplevelser från urminnes tider fram till nuet. I TLT kombineras de bästa inslagen i freudiansk terapi – det personligt specifika och en helande katharsis – med viktiga inslag från Jung, nämligen klientens egen helande medverkan i behandlingen. Det är nödvändigt för klienten att integrera de känslor, insikter och information från sessionen till den nuvarande livssituationen då de ofta är omvälvande och känslomässigt laddat.

Brian Weiss skriver att bedriva TLT hemma själv är för det mesta välgörande och avslappnande. Det undermedvetna är vist och kommer inte utsätta medvetandet för några minnesbilder som det inte är redo för att klara av. Men det kan finnas en liten risk för biverkningar som t.ex. ångest eller skuldkänslor, men sådant kan om det behövs lindras genom besök hon en utbildad terapeut.

Brian Weiss har också kommit fram till att klienten beskriver sina TLT på två olika sätt: Klassiska mönstret där patienten ger en mycket komplett och detaljerad bild av livet och dess händelser. Stora delar av livet passerar revy, nästan som en berättelse. Det andra sättet är ”Flödet av väsentliga ögonblick: Det undermedvetna sammanfattar de viktigaste eller de mest betydelsefulla ögonblicken från en grupp av flera liv, de väsentliga ögonblick som tecknar den klaraste bilden av det dolda traumat och som på det snabbaste och mest kraftfulla sättet helar personen.

Ett råd från Brian Weiss är att man inte ska låta andra människors dogmer och trosföreställningar underminera den egna personliga upplevelsen och uppfattning om verkligheten. Han uppger också att som terapeut eller patient behöver man inte tro på tidigare liv eller reinkarnation för att en TLT ska fungera. Beviset ligger i resultatet.

Karma

Karma är ett sanskritord med en många betydelser varav ett är hjul. Det betyder också handling samt resultatet av handling. När man talar om karmalagen menar man vanligtvis orsak och verkan och citeras ofta som svar på varför saker och ting händer en. Man kopplar gärna ihop begreppet med TL. Det finns lite olika sätt att se på karmalgen:

 1. Allt du gör mot andra vänder tillbaka till mig själv. Karmalagen är en exakt lag, så om jag hjälper eller skadar någon får jag tillbaka det precis i den formen antingen i detta eller nästa liv.
 2. Visserligen är karmalagen en exakt lag, men ”återbetalningen” kan ske på lite olika sätt. Om jag har skadat någon betyder inte detta nödvändigtvis att någon måste skada mig på exakt samma sätt. Jag kan, så att säga, betala tillbaka genom att ägna mig åt att göra goda gärningar – att hela istället för att skada.
 3. Det viktigaste att komma ihåg är att min skuld inte är till andra personer utan till mig själv.

Det man kan vara överens om är att den kropp vi bär på och omständigheterna vi befinner oss i är ett resultat av karma både från tidigare liv och från vårt nuvarande.

Litteraturförteckning:

Lönnerstrand, Sture (2007), Shanti Devi, Bokförlaget Robert Larson AB

Moody, Raymond (1992) Tidigare-livupplevelser, MånPocket

Weiss, Brian (1998) Tidigare livs läkande kraft, Forum

Sundvall, Jörgen (2005), När allt kommer samman, Energica Förlag AB


 

Den rationella tanken är en lojal tjänare; den intuitiva tanken är en helig gåva. Livets stora paradox är att vi nu har börjat dyrka tjänaren och smutskasta det Heliga – av Albert Einstein.

 

Den som tror behöver inte några ord och för den som inte tror räcker inte orden till.

 

Vi är inte fysiska varelser med andliga upplevelser utan andliga varelser med fysiska upplevelser.