Hypnoanalys

Det här är en helt privat, djupgående och individuell terapi vilket gör att det inte med bestämdhet går att säga hur många besök som behövs.  Varje konsultation tar c:a 75 minuter. Hypnoanalys är en form av psykoanalys under hypnos. Främst använder man sig av fria associationer kring de tidiga, viktiga och präglande barndomsåren.

Hypnoanalys är en relevant terapi för alla problemområden som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. Stress, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism, andra beroenden, depression m.m. är just sådana områden. För utförligare lista se under fliken Områden. Hypnoanalys är också en strålande väg till självinsikt som gör det möjligt att våga vara den person man vill vara.

Emotionella problem är de som snarare har mentala än fysiska orsaker. Utan tvekan förorsakar dagens levnadssätt en stor mental och emotionell stress som kan leda till en mängd olika problem. Till den listan kan man lägga en allt ökande känsla av att inte orka mer (coping) eller en känsla av att inte höra hemma någonstans – att stå utanför, kanske känna sig avvisad.  För att riktigt få hjälp måste man nå ända in i problemets kärna, nå in till själva roten. Hypnoanalys är metoden.

Terapeutens jobb är att både hjälpa sin klient att hitta orsakerna till sina problem och sedan hjälpa denne ta itu med dem. Allt detta underlättas av att terapin äger rum med klienten i hypnos.

Hur fungerar en hypnoanalys?

 

Hypnoanalys brukar ofta beskrivas som psykoanalys med klienten i hypnos. Det ligger något i det påstående därför hypnoanalysen lånar en del verktyg från psykoanalysen. Många djupa emotionella sår går att spåra till händelser i tidig barndom. Vi vet ju från nutida anknytningsteorier hur viktiga dessa första år är för en persons utveckling. De utgör själva grunden som vi bygger resten av våra liv på. Emotionella störningar under den fasen kan allvarligt skada vår jag-känsla, vår självaktning.

Genom verktyget fria associationer återbesöker klienten under hypnos dessa år av nyfiken upptäckarglädje men även av övergivenhetens smärta. Det speciella med det hypnotisk tillståndet är att man samtidigt kan både vara fullt där som i nuet. Att som vuxen uppleva barnets känslor ger en förståelse för de mönster man tycks upprepa. Det blir fullständigt klart att de känslor barnet upplevde helt var beroende av den subjektiva tolkning det gav händelserna. Då en del händelser gav så starka emotionella reaktioner att vårt inre bedömde det som farligt för barnets själva existens, trycktes emotionen ned i det undermedvetna. Med den följde ofta även minnet av den orsakande händelsen. Där har känslan legat sedan dess och påverkat oss på ett omedvetet plan och fått oss att må dåligt.

När man i terapin levt ut den lagrade paniken, skammen eller vad det nu var för destruktiv känsla barnet upplevde och orsaken således hittats försvinner gradvis de symtom bortträngningen givit upphov till. Och de återkommer inte, precis som en tändsticka som blossat upp inte kan användas igen. Vägen till denna befriande insikt kan vara olika lång för olika personer men generellt kan man säga att hypnoanalys räknas som en korttidsterapi med en vanlig behandlingstid som ligger på mellan 5 till 12 tillfällen.